White Ribbon Breakfast 25 Nov 2017
Statistics of the number of clients in the Peace House
Counted until 15/03/2020
No. of consulting cases 6723
No. of consulted persons 8263
No. of consulting sessions 10966
No. of residents 1281
No. of re-integrated persons 1226
 
 
 
Visitor statistics
 
 
Home > Quá trình hình thành

    Mô hình Ngôi nhà Bình yên được xây dá»±ng trên cÆ¡ sở tình hình bạo lá»±c gia Ä‘ình ở Việt Nam Ä‘ang ngày càng xảy ra nghiêm trọng về tính chất và mức Ä‘á»™. Báo cáo Điều tra gia Ä‘ình Việt Nam do Bá»™ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp vá»›i Tổng cục Thống kê, Viện Gia Ä‘ình và Giá»›i năm 2006 cho biết có khoảng 37% cặp vợ chồng trong Ä‘á»™ tuổi từ 18-60 được hỏi cho rằng gia Ä‘ình họ Ä‘ã từng xảy ra mâu thuẫn, trong Ä‘ó cứ 1.000 vụ mâu thuẫn thì có 101 vụ xảy ra bạo lá»±c thể xác, nạn nhân của bạo lá»±c gia Ä‘ình là phụ nữ chiếm trên 90%. 

                                                      
 Giai Ä‘oạn thiết lập mô hình Ngôi nhà Bình yên trong bối cảnh xã há»™i còn e ngại, né tránh bàn đến vấn đề bạo lá»±c gia Ä‘ình do các rào cản về văn hoá bất bình đẳng giá»›i, bạo lá»±c gia Ä‘ình là chuyện riêng của các gia Ä‘ình; việc người phụ nữ ra khỏi nhà là Ä‘iều cấm kỵ và không được chấp. Nhiều ý kiến còn hoài nghi về tính phù hợp của mô hình nhà tạm lánh tại Việt Nam. Về luật pháp, Chính phủ Việt Nam má»›i thông qua Luật Bình đẳng giá»›i (2006), do vậy mục tiêu dá»± án giai Ä‘oạn I (2007 -2008) tập trung vào việc Xây dá»±ng mô hình Ngôi nhà Bình yên đầu tiên ở Việt Nam, vá»›i các hoạt Ä‘á»™ng ban đầu sau Ä‘ây:
   

• Hoạt Ä‘á»™ng vận hành mô hình Ngôi nhà Bình yên và các dịch vụ kèm theo bao gồm: Phòng tham vấn; Nhà tạm trú cho nạn nhân bị bạo lá»±c gia Ä‘ình; Nhà trẻ là nÆ¡i chăm sóc con của các nạn nhân bị bạo lá»±c gia Ä‘ình trong thời gian tạm trú tại Ngôi nhà Bình yên.

• Hoạt Ä‘á»™ng nâng cao nhận thức, kỹ năng và phát triển mạng lÆ°á»›i, hoạt Ä‘á»™ng này gồm: nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác xã há»™i cho cán bá»™ và nhân viên dá»± án; nâng cao nhận thức và phát triển mạng lÆ°á»›i;

• Hoạt Ä‘á»™ng quản lý, vận hành dá»± án.                               

   
 Sau 6 tháng chuẩn bị và Ä‘ào tạo nhân viên, Ngôi nhà Bình yên chính thức Ä‘i vào hoạt Ä‘á»™ng từ tháng 3 năm 2007 vá»›i sá»± há»— trợ kỹ thuật của các chuyên gia quốc tế và trong nÆ°á»›c cả về kỹ năng công tác xã há»™i và quản lý vận hành mô hình.

 Kết thúc giai Ä‘oạn I, trong bối cảnh Luật phòng, chống bạo lá»±c gia Ä‘ình Ä‘ã được thông qua (tháng 11/2007) và cùng nhiều văn bản hÆ°á»›ng dẫn Luật này và luật Bình đẳng Giá»›i. Xã há»™i Ä‘ã cởi mở hÆ¡n khi trao đổi về bạo lá»±c gia Ä‘ình, việc người phụ nữ đến Ngôi nhà Bình yên Ä‘ã đảm bảo được uy tín của họ khi ra khỏi nhà.  

   

 Nhằm góp phần thá»±c hiện Luật và làm tốt chức năng của Há»™i liên hiệp phụ nữ, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Ä‘ã đề nghị các tổ chức quốc tế tiếp tục há»— trợ giai Ä‘oạn II (2009-2010) trên cÆ¡ sở tác Ä‘á»™ng tích cá»±c,hiệu quả của Mô hình. Ngôi nhà Bình yên được cá»™ng đồng chấp nhận nhÆ° má»™t tất yếu trong xã há»™i. Để có thêm bài học kinh nghiệm trong việc há»— trợ nạn nhân má»™t cách toàn diện theo mô hình Ä‘ã xây dá»±ng và xây dá»±ng Ä‘á»™i ngÅ© cán bá»™ có thể đảm trách được các công việc vận hành Ngôi nhà Bình yên Ä‘á»™c lập, có khả năng chuyển giao mô hình do Ä‘ó, , mục tiêu của giai Ä‘oạn này tập trung vào:    

 • Xây dá»±ng, củng cố và phát triển mô hình nhà tạm lánh bằng việc nâng cấp chất lượng dịch vụ há»— trợ nạn nhân và mở rá»™ng truyền thông mô hình.

• Xây dá»±ng, củng cố hệ thống giao chuyển và các hoạt Ä‘á»™ng tiếp cận nạn nhân tại cá»™ng đồng.

• Xây dá»±ng, củng cố nhân lá»±c dá»± án để tiếp tục vận hành và hoàn thiện mô hình nhà tạm lánh.

   
                                                                     


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Photo Gallery

 
Online supports
Online counseling
 
 
Hotline supports
Hotline
1900969680
 
Newsletter
Sign up
 
Partners
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LET'S CREATE A SAFE AND STRONG SOCIETY WITHOUT VIOLENCE
   

Counseling Room

Free counseling service
Tel : 04-3728 0936
((07:00 -18:00, Monday - Saturday))
  09 468 333 80/82
(24/24h, Everyday)
Add: 4rd Floor A Block
Center for Women and Development #20 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Hanoi City, Vietnam
To contribute to women and children at Peace House Shelter please sent to:
Center for Women and Development
Tel : 04-3728 1035
Add: #20 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Hanoi City, Vietnam
Bank account number: 0571101909007
Military Commercial Joint Stock Bank, Hoan Kiem Branch, Hanoi, Vietnam
   
Contact via Email:
Your name
Email
Telephone
Content
 
VIETNAM WOMEN'S UNION – CENTER FOR WOMEN AND DEVELOPMENT – PEACE HOUSE SHELTER PROJECT
Address: Department for Consuling and Development. 4rd floor, B Block, Center for Women and Development #20 Thuy Khue St., Tay Ho Dist., Hanoi City.
Phone: (+84.4) 3728 1035
Copyright by Center for Women and Development – Vietnam Women's Union.